Juliusz Wit

 Juliusz Wit 1901-1942

Poeta urodzony w Borysławiu i maturzysta Drohobyckiego gimnazjum, związany z Awangardą Krakowską. W latach 30 XX wieku wydał kilka zbiorów wierszy. Zginął w obozie zagłady. Zadedykował B. Schulzowi wiersz pod tytułem „Święty Florian”.

Юліуш Віт 1901-1942 

Поет, народився в Бориславі, випускник дрогобицької гімназії, пов’язаний з Краківською авангардою. У 30-х роках ХХ століття опублікував кілька збірок віршів. Загинув у концтаборі. Присвятив Б. Шульцові вірш „Святий Флоріан”.