Budynek Bertolda Schenkelbacha

Budynek przy ul. Mickiewicza Bertolda Schenkelbacha (1893–1942) drohobyckiego fotografika.

Przyjaźnił się Brunonem Sczulzem i użyczał mu zaświetlonych płyt fotograficznych na których w latach 1920 – 1922 techniką cliche-verre tworzył rysunki „Xsięgi bałwochwalczej”.

 

Будинок, що на вулиці Міцкевича, Бертольда Шенкельбаха (1893–1942 ) дрогобицького фотографа.

Приятелював з Бруном Шульцом і давав йому засвітлені фотографічні плити на яких в 1920 – 1922 технікою cliche-verre створював рисунки до “Ідолопоклонної книги”.