Bogusław Marszal

Bogusław Marszal 1921-1995

Аrtysta plastyk, jeden z najbardziej utalentowanych plastycznie uczniów drohobyckiego gimnazjum, wedle A. Chciuka „ulubieniec Schulza i zdolny grafik”.

Po wojnie mieszkal w Gdańsku; m. in. аutor fresków i mozaik w kościołach w Gdyni, Sopocie, Grudziądzu oraz w Warszawie.

„Już od pierwszych niemal lekcji Schulz, który dostrzegał moje uzdolnienia plastyczne, zaczął mi poświęcać sporo uwagi. Kiedyś pod koniec zajęć zaprosił mnie do pozowania i sam narysował mój portret” – wspominał Bogusław Marszal.

 

Богуслав Маршаль 1921-1995

Художник, один із найбільш талановитих учнів дрогобицької гімназії, за словами А. Хцюка, “улюбленець Шульца і талановитий графік”.

Після війни жив у Ґданську, зокрема автор фресок і мозаїки в костелах в Ґдині, Сопоті, Ґрудзьондзу та Варшаві.

«Вже майже з першого уроку, Шульц, який бачив мої артистичні таланти, почав приділяти мені багато уваги. Якось після занять запросив мене позувати і сам намалював мій портрет» – згадував Богуслав Маршаль.