Jerzy Ficowski

 Jerzy Ficowski 1924-2006

Wybitny poeta, prozaik, tłumacz. Latami tropił najmniejsze ślady, które zostawił po sobie Schulz oraz krąg jego przyjaciół i znajomych.

Zachłannie medytował nad dziełem Schulza, tropił wszelkie jego ślady, rekonstruował tragicznie przerwaną biografię.

 

Єжи Фіцовскі 1924-2006

Bидатний поет, прозаїк, перекладач. Протягом багатьох років він відстежував найменші сліди, які залишив після себе Шульц і його коло друзів та знайомих.

Жадібно розмірковував над роботами Шульца, вистежував всі сліди, реконструював його трагічно перервану біографію.