Andrzej Chciuk

Andrzej Chciuk (1920 – 1978)

Urodził się w Drohobyczu i mieszkał przy ul. Polnej, obecna ul. Kozłowskiego 56. Brat Tadeusza Chciuka – Celta. Prozaik, poeta, dziennikarz, jeden z najbardziej utalentowanych pisarzy z kręgu paryskiej „Kultury”. Uczeń i przyjaciel Bruno Schulza.

Jego wspomnienia „Atlantyda” i „Ziemia Księżycowa” są barwnymi opowieściami o Drohobyczu i międzywojennej Galicji, jako o Wielkim Księstwie Bałaku, opowieści o tym trybie życia galicyjskich miast i miasteczek, który wytworzył się przez wieki, dzięki sąsiedztwu różnych narodów, kultur, religii.

 

 

Анджей Хцюк (1920 – 1978)

Народився в Дрогобичі і проживав на вулиці Польна, сьогодні вул. Козловського, 56. Брат Тадеуша Хцюка – Цельта. Прозаїк, поет, журналіст, один з найбільш талановитих письменників з кола паризької «Культури». Учень та приятель Бруно Шульца.

Його спогади «Атлантида» і «Місячна Земля» є колоритними розповідями про Дрогобич і міжвоєнну Галичину, як про Велике Князівство Балаку, це розповіді про той спосіб життя галицьких міст і містечок, який витворився протягом віків, завдяки сусідству різних народів, культур, релігій.